BFT Gates Master – Thiết bị điều khiển cổng cửa bằng điện thoại

BFT Gates Master – Thiết bị điều khiển cổng cửa bằng điện thoại dùng cho – Deimos BT A400/A600 – Deimos Ultra BT A 600 – Ares BT A 1000/1500 – Ares Ultra BT A1000/A1500 – Ares Veloce smart BT A500/A1000 – Icaro Veloce Smart AC A2000 – Phobos BT A 25/A 40 – Giuno … Đọc tiếp BFT Gates Master – Thiết bị điều khiển cổng cửa bằng điện thoại

Đọc tiếp